• Category : USŁUGI
ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG

PRACE PROJEKTOWE

Kształtowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji uwzględniając ład przestrzenny, walory architektoniczne i krajobrazowe.

uzyskanie decyzji o
WARUNKACH ZABUDOWY
 • OPRACOWANIE PROJEKTU
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

   Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

   Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej.

   Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 • UZYSKANIE MAPY DO WARUNKÓW ZABUDOWY
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, uzyskanie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

 • POMOC PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW
 • KONSULTACJA I UZGODNIENIE PROJEKTU W URZĘDZIE
Skontaktuj się z nami!

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie.